โครงการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อพัฒนางานกิจการนิสิต ของศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต (SSiD)

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อพัฒนางานกิจการนิสิต ของศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต (SSiD) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์แนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ ม.นเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]