ปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2557

           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 หน่วนทุนการศึกษา งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต จัดงานปฐมนิเทศ นิสิตกองทุนกู้ยื่มเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพร้อมทีมบริหารผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธํ (รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ และ เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) จากนั้นได้ขึ้นเวทีให้โอวาทนิสิตใหม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตสำนึก พร้อมทั้งต้อนรับนิสิตใหม่ จากนั้นวัทยากร คุณพัชรี สอนเวียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่ดูแลในเรื่องของทุนกยศ. กรอ. มาบรรยายในเรื่องชองการลงทะเบียน และเอกสารประกอบต่างๆ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]