วันที่ 2 ของการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (Beginning Camp)

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (Beginning Camp) ภายใต้คำขวัญ The Great Land (ดินแดนที่ยิ่งใหญ่)พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีรับเครื่องหมายมหาวิทยาลัยนเรศวร การแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย แนะนำผู้นำนิสิตการ ขอบคุณภาพจากทีมโสดองค์การนิสิต

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]