การประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานกิจกรรมวัฒนธรรมสู่อาเซียนสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ครั้งที่ 12

           ศาสตราจารย์ ดร.สุกกงแสง ไชยเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานกิจกรรมวัฒนธรรมสู่อาเซียนสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ครั้งที่ 12 โดยมี ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สมาชิกภาคีเครือข่าย 13 สถาบัน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15สิงหาคม 2557ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)โดยมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป.ลาว ปัจจุบันมีสถาบันเข้าร่วมทั้งหมด 13 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป.ลาว, มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, , มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกิจการนักศึกษา โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14-16พฤศจิกายน 2557ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว แบ่งเป็น 4รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ 1.สัมมนาทางวิชาการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 2.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกีฬาพื้นบ้าน 3.กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 4.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม วัฒนธรรมสู่อาเซียนสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างนิสิต นักศึกษาของทั้งสองประเทศ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและระหว่าง 2 ประเทศอีกด้วย