เปิดโลกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 Wonder World Wonder Land

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศาตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ตอน “โลกเนรมิตร โลกกิจกรรม (Wonder World Wonder Land) โดยมีนายชัยศักดิ์ ขันธจำนงค์ นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 กล่าวรายงาน จากนั้น ประธานพิธีได้เยี่ยมชมบูทการจัดงานของชมรมต่าง ๆ รวมถึงมีการแนะนำหน่วยกิจกรรมชมรมส่วนกลางด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน อาทิ ชมรมด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักาสิ่งแวดล้อม ชมรมด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต ชมรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและดนตรี รวมถึงมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การฝึกทักษะอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว มี รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ และ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมถึงนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาร นอกจากการเยี่ยมชมกิจกรรมแล้ว ยังเปิดโอกาศให้นิสิตรุ่นน้องชั้นปีที่ 1 ได้มีโอกาศสมัครเป็นสมาชิกชมรมตามความสนใจของแต่ละคน เปิดโอกาสให้นิสิตได้ทำกิจกรรมที่ตนชอบ นอกเหนือจากการเรียนการสอน และยังจะได้รับใบทรานสคริปกิจกรรมเมื่อจบไปแล้วอีกด้วย
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]