กองกิจการนิสิตการอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะขั้นพื้นฐาน

           เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะขั้นพื้นฐาน ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและเผยแพร่การออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดี และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรหรือประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพอย่างถูกวิธี ให้กับอาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของหารฝึกโยคะ ความรู้พื้นฐานในการฝึก , การทำสมาธิ การฝึกอาสนะท่ายืด การฝึกลมปราณ การคลายกล้ามเนื้อ และประโยชน์ต่าง ๆ ของการฝึกโยคะ เป็นต้น ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเอกาทศรถ ห้อง 211 มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้ สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานส่งเสิรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1213
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]