โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

           เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกองกิจการนิสิต นำโดย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายอนวัช มีเคลือบ ที่ปรึกษาองค์การนิสิต นายนัทพงษ์ กานต์ดา นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง และนำเสนอโครงการ NU New Seed ผู้นำตัวจี๊ดมอนอ เข้าร่วมประกวดเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร , มหาวิทยาลัยนเรศวร , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พุทธชินราช และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งผลการประกวด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]