ผู้นำนิสิตกลุ่ม “พี่บุญธรรม” เข้าอบรมจากสถาบันพระปกเกล้าในโครงการเยาวชนไทย หัวใจพลเมือง

           เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้นำนิสิต ๕ คน จากกลุ่มพี่บุญธรรม ประกอบไปด้วย นายนัทพงษ์ กานต์ดา นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ นายปรีติยาธร แก้วมณี นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ นายปวริศ เขียนภักดี นิสิตคณะนิติศาสตร์ นายชินดนัย จันทร์อุดม นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ และนางสาวสิตานัน ลอยพงษ์ศรี นิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ ได้เข้ารับการอบรมในโครงการ “เยาวชนไทย หัวใจพลเมือง รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗” โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาปันพระปกเกล้า ณ โรงแรมเมย์ ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมมีทั้งภาคบรรยาย หัวข้อที่น่าสนใจ คือ การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ วัดหนองบัว นอกจากนี้กลุ่มพี่บุญธรรม ยังได้เสนอโครงการ “พี่บุญธรรม The Idol Project” เพื่อขยายรูปแบบกิจกรรมที่ดีไปยังกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต จ.พิษณุโลก โดยรอรับการพิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้าต่อไป