นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (good practices)รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายสถาบันเขตภาคเหนือตอนล่าง จัดโครงการ นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (good practices)รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง และการประกวดนิทรรศการยาเสพติดจากนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 16 คณะ 1 วิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ประธานเครือข่ายเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาทและเสนอแนวทางในการจัดทำกิจกรรม โดยมีสถาบันในเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (good practices)รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ ทั้งหมด 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยชุมชนตาก และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถาบันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ และการประกวดนิทรรศการยาเสพติดได้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ