ส.กอ.เข้าร่วมศึกษาดูงาน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

           เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รวมถึงบุคลากรของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำโดย นายสุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสุนีย์ จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พร้อมด้วยคณะ โดยเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุน ฯ ติดตามผลการดำเนินงานและเพื่อช่วยกันกำหนดมาตราการและแนวทางในการสร้างจิตสำนึก ทั้งนี้ ในส่วนมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งในส่วนของจำนวนผู้ยื่นกู้ และผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาและปีการศึกษาในปัจจุบัน รวมถึง โครงการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เคยเป็นยื่นกู้เงิน กยศ. ในระหว่างที่ศึกษา ให้ชำระเงินกู้ กยศ.คืนเงินกองทุนเมื่อถึงเวลาชำระคืนอีกด้วย
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]