ประกาศผลรางวัลการประกวดการออกแบบหมวกนิรภัย

           เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 กองกิจการนิสิต ได้จัดให้มีการตัดสินประกวดการออกแบบหมวกนิรภัย ในโครงการรณรงค์ป้องกันการสวมหมวกนิรภัย 100% มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกรรมการตัดสิน 2 ท่านได้ แก่ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์บุญพล มีใชโย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการประกวด มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ ทวีสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวปิยนุช คูณสิริไพบูลย์ คณะสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไได้แก่ นางสาวสุนันท์ นาคง คณะสังคมศาสตร์ รางวัลชมเชย นางสาวอารีวรรณ เสือดำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร