มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

           เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายจาก ศูนย์ประสานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จัดโครงการเสริมสร้างรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รวมถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเนรศวร เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้มีความเข้าใจในความเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันแรกของโคงการจัดอบรมและฟังการบรรยายพิเศษ ที่ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อพระมหากษัตริย์ไทย ทำอะไรให้เราบ้าง โดยนายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ นางสาวชนาทร ทับพร วิทยากรผู้ช่วย ร.อ.ฝันดี จรรยาธนากร และ ร.อ.ฝันเด่น จรรยาธนากร หัวข้อ ภัยคุกคามในปัจจุบัน โดยคุณระวี ประจวบเหมาะ และคุณกิตติ อรุณโรจน์วัฒน์ จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
           ส่วนวันที่ 2 ของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปยังเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป เยี่ยมแหล่งเรียนรู้ เยี่ยมชมภายในเขื่อน ฯ รวมถึงดูงานบ้านเกษตรตัวอย่าง และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการขยายผลเขื่อน
           ซึ่งผู้ที่ร่วมโครงการนั้น ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 500 คน