คณะกรรมการตรวจคัดเลือกสถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่นให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชม

           เมื่อวานนี้ 1 ต.ค. 2557 คณะกรรมการตรวจคัดเลือกสถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่นให้เกียรติเดินทางมา เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิตเพื่อประกอบการพิจารณาในโครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 โดยมี ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสมพิศ ทองสุก , ดร.กุณฑล ตรียะวรางค์พันธ์ กรรมการที่ปรึกษาหัสหน้าฝ่ายแนะแนวและให้คำปรึกษา , นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานฯ และบุคลากรงานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับและบรรยายผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการฯ
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]