รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ

           เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ โดยมีผู้บริหารกองกิจการนิสิต และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กว่า 14 คณะ เข้าร่วมประชุม โดยได้หารือในประเด็น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันระหว่าง กองกิจการนิสิต และกิจการนิสิตของคณะต่าง ๆ ทั้งในเรื่องแนวปฏิบัติการทำกิจกรรมของนิสิต หลักประกันสุขภาพของนิสิต มน. การหักคะแนนความประพฤติในกรณีที่นิสิตทำผิดวินัย หรือผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ จากการหารือดังกล่าวเป็นการหารือนอกรอบ ท่ามกลางบรรยากาศที่สบายและเป็นกันเอง โดยจะนำประเด็นที่หารือ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ในครั้งต่อไป อีกครั้งหนึ่ง