ทัพนักกีฬามน.เดินทางไปทำการแข่งขันรอบคัดเลือก กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

           เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง พร้อมคณะกรรรมการด้านกีฬา รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ได้นำนักกีฬาเข้าสักการะขอพรจากองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และได้ให้โอวาทกับนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้มีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขัน รู้จักควบคุมอารมณ์ และให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ จากนั้นนักกีฬาได้ออกเดินทาง เพื่อไปทำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรร ค์