ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาสำหรับนิสิตทุนการศึกษา

           เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาสำหรับนิสิตทุนการศึกษา เพื่อรองรับการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. โดยมีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]