โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

           นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนานิสิต พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิต ด้านวิชาการ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา เข้าร่วมการประชุมเตรียมงาน และสำรวจพื้นที่จัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ