ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุนระดับกอง หรือเทียบเท่าในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

           เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ได้มีการจัดการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุนระดับกอง หรือเทียบเท่าในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 2557 โดยมีหน่วยงานที่ถูกประเมิน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองบริการการศึกษา กองศึกษาทั่วไป กองกิจการนิสิต สถานการศึกษาต่อเนื่อง และสถานอารยธรรมศึกษา-โขงสาละวิน ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร