มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประเมินสถานศึกษาที่จัดบริการห้องแนะแนวยอดเยี่ยมระดับประเทศ

           เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ ประเสริฐ อาจารย์กาญจนา ภู่วรรณ และอาจารย์วิไลลักษณ์ ใจแก้ว คณะกรรมการจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยได้เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประเมินสถานศึกษาที่จัดบริการห้องแนะแนวยอดเยี่ยมระดับประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร. กุลฑล ตรียะวรางพันธ์ กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายแนะแนวให้คำปรึกษา นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรงานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิตได้ให้การต้อนรับ
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]