โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

           เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ผศ. ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการสัมภาษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยร่วมตัดสินพิจารณาหาคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมคัดเลือกในเขตภาคเหนือต่อไป ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]