มน. เรียกประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

            เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ได้เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 โดยมีคณะกรรมการและผู้ประสานงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จากคณะต่าง ๆ กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม โดยประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงระบบการเข้าฝึกซ้อม ผังการเดินเข้า-ออก ของคณะต่าง ๆ บริเวณห้องพระราชทานปริญญาบัตร และการชี้แจงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องเส้นทางการเดินรถภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการถาม-ตอบ ถึงปัญหาต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ประธานในที่ประชุมๆได้เน้นย้ำถึงคณาจารย์ และกรรมการทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามกฏและระเบียบว่าด้วยเรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยสามารถศึกษาและทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้จากคู่มือแบะเอกสารที่ได้รับ
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]