มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

           เมื่อวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดโครงการ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตอน “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากศ กองทัพภาคที่ 3 ประจำพื้นที่ภาคเหนือ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก            การเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงรองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ และ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายทหาร คณาจารย์บุคลากร ผู้แทนนิสิตของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการ
การเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงรองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ และ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายทหาร คณาจารย์บุคลากร ผู้แทนนิสิตของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการ
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]