โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว – ไทย ครั้งที่ 12

           กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว – ไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว