พิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

           เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.พร้อมด้วย ผศ.วิมาลา ชโยดม รักษาการณ์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และดร.จรูญ สารินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มน. ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 46 ทุน ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน รวมทั้งหมด 56 ทุน ณ ห้องประชุม 301 เอกาทศรถ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]