การประชุมโครงการกิจกรรมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน

           เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มน. เป็นประธานในการประชุมโครงการกิจกรรมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน (โครงการสี่ค่ายคิดหนึ่งค่ายทำ) โดยมีตัวแทนของสถาบันเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมระดมความคิด เพื่อเขียนโครงการเสนอขอรับงบประมาณจาก สกอ. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]