จัดประชุมเพื่อหากิจกรรมจิตอาสาให้กับนิสิตกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

           เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานการประชุม หาแนวทางการทำกิจกรรมจิตอาสา ในส่วนนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)โดยมีผู้รับผิดชอบด้าน กยศ.ของสถาบันอุดมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด 11 สถาบัน และผู้แทนจาก กองทุน ฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งผลการหารือ ได้ข้อสรุปการจัดกิจกรรมคือ การบริจาคโลหิต โดยใช้พื้นที่ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2558 โดยนิสิตกองทุน กยศ. ที่ร่วมบริจาคโลหิต จะได้ชั่วโมงจิตอาสา
         ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ผ่านมา เกิดกรณีที่นิสิตกองทุน ฯ หลายรายที่จบการศึกษาและมีงานทำแล้ว ไม่ยอมส่งคืนเงินกองทุน ฯ ส่งผลกระทบต่อนักเรียน นิสิตนักศึกษา รุ่นน้องที่ต้องการกู้เงินดังกล่าว อีกทั้งนโยบายของ กยศ. ต้องการให้นิสิต ที่กู้กองทุนดังกล่าว เกิดจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมในเชิงสร้างสรรค์ ถึงเกิดจิตสำนึกเมื่อจบการศึกษา และเมื่อมีงานทำแล้ว คืนเงินกองทุน ฯ ต่อไป