มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

           เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับรู้ในเรื่องศิลปะการกล่าวสุนทรพจน์ และฝึกทักษะการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนนำเสนอตามความคิดเห็นของตนเองอย่างมีระเบียบมีหลักการ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่รอบภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “The Silver Anniversary of Naresuan University Perseverance in Provision -of Education & Wisdom of Our Society” ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุนทราภรณ์ กุลนาเลย นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนรอบภาษาไทย ประกวดในหัวข้อ “ตามรอยพระราชกรณียกิจ สู่ชีวิตที่ยั่งยืน” ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิวพร ดวงแก้วฝ้าย นิสิตคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการ-สื่อสาร โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการใช้ภาษาเป็นกรรมการตัดสิน
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]