ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์ มิตรภาพไทยลาว ครั้งที่ 13

           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์ มิตรภาพไทยลาว ครั้งที่ 13 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]