การบรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับราชการทหารและการขอผ่อนผันทหาร

           เมื่อวันทึ่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมการบรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับราชการทหารและการขอผ่อนผันทหาร โดย พันเอกชัชวาล ศิริเขต สัสดีจังหวัดพิษณุโลกและทีม วิทยากรจากสำนักงานสัสดีจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]