การประชุมคณะกรรมการกิจการนืสืต ครั้งที่ 2

           เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 กองกิจการนิสืต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยมี ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิต ทุกคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยนเรศวร