มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการจิตอาสาพระนเรศวร เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตกองทุน กยศ.

           เมื่อวันที่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาท่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการจิตอาสาพระนเรศวร โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับกองกิจการนิสิต โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกในด้านจิตอาสาให้แก่นิสิต และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และประสบการณ์ไปขยายผลสู่การปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจากทีมจิตอาสามูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ดังกล่าว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เป็นนิสิตกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 และรุ่นที่ 3 ช่วงเดือนเมษายน 2558 ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้ออกปฏิบัติงานด้านจิตอาสา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และกิจกรรมอาสาด้านอื่น ๆ