รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ

           เมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ โดยมี รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต จากคณะต่าง ๆ และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต รวมถึงหัวหน้างานกองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุม โดยมีข้อสรุปในเบื้องต้นดังนี้ กำหนดจัดสัมมนากิจการนิสิต ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 จัดแสดงผลงานด้านกิจการนิสิต ในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันเปิดโลกกิจกรรมและกำหนดให้กิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่เน้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น