กองกิจการนิสิต ปัจฉิมนิเทศ นิสิต กยศ. และ กรอ.

           เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และนิสิตกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ. ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภูริพัฒน์ ปรัชญกุล ผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายหัวข้อการวางแผนการใช้เงินในการดำเนินชีวิตและจิตสำนึกในการชำระหนี้คืนหลังจบการศึกษา นายถนอมศักดิ์ สรรัม รองอำนวยการฝ่ายบริหารงานโครงการภาครัฐ และนางสาววิจิตรา ทินพนาสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนปฏิบัติหน้าที่บริหารข้อมูล ธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน บรรยายหัวข้อความรู้เรื่องการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมฯเมื่อนิสิตจบการศึกษาแล้ว
           ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจหลักเกณฑ์การชำระหนี้ สร้างและปลูกจิตสำนึกในการชำระหนี้คืน กยศ. รวมถึงให้นิสิตสามารถวางแผนการใช้เงินในการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีนิสิต กองทุน กยศ. และ กรอ.ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรกว่า 1,200 คน เข้าร่วมโครงการ