มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 พบคณะพยาบาล ออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุด

           เมื่อวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2558 อาทิ นายกองค์การนิสิต , ประธานสโมสรนิสิต และสมาชิกสภานิสิตจากคณะต่าง ๆ ทั้งหมด 17 คณะ จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เรียนอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี จำนวน 17,795 คน มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 11,519 คน คิดเป็น 64.73 เปอร์เซ็นต์ พบว่านิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด จำนวน 98.63 เปอร์เซ็นต์ อันดับที่ 2 คณะ ทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 98.06 เปอร์เซ็นต์ อันดับที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 91.61 เปอร์เซ็นต์ ส่วนคณะที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดได้แก่คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 38.93 เปอร์เซ็นต์
           ทั้งนี้ สำหรับผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ กกต.จะได้เสนอชื่อให้มหาวิทยาลัยรับรองและประกาศผลอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558