จัดโครงการจิตอาสาพระนเรศวร เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตกองทุน กยศ.รุ่นที่ 2

           เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระนเรศวร โดยมี ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวให้การต้อนรับนิสิตจิตอาสา ซิ่ง โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับกองกิจการนิสิต โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกในด้านจิตอาสาให้แก่นิสิต และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และประสบการณ์ไปขยายผลสู่การปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจากทีมจิตอาสามูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ดังกล่าว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เป็นนิสิตกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และรุ่นที่ 3 ช่วงเดือนเมษายน 2558 ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้ออกปฏิบัติงานด้านจิตอาสา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และกิจกรรมอาสาด้านอื่น ๆ