รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำทีมศึกษาดูงานรายวิชาการพัฒนานิสิต ม.มหาสารคาม

           เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. นำทีมบุคลากร กองกิจการนิสิต มน. เดินทางไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับรายวิชาการพัฒนานิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มมส. พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง จากนั้นได้มีการบรรยาย และชมสถานที่การปฏิบัติงานจริง ณ หองประชุม 1 กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]