DEBATE ผู้นำนิสิต

            เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดการ DEBATE ผู้นำนิสิต ขึ้น เพื่อให้นิสิตที่จะต้องเลือกผู้นำได้ฟังแนวนโยบายของผู้สมัครที่จะเป็นตัวแทนของนิสิต เข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ และ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ DEBATE ผู้นำนิสิตในครั้งนี้ ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร