ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

           เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผอ.กองพัฒนานักศึกษาและคณะ ในการเข้าศึกษาดูงานในส่วนของ กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผอ.กองกิจการนิสิต, ผอ.กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และตัวแทนงานต่างๆ ให้การต้อนรับกลุ่มคณะดูงานดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนิสิต นักศึกษา ถือเป็นการสร้างเครือข่ายสถาบันที่ดี อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนทัศนคติเพื่อนำสิ่งดีๆ จากการพูดคุยกลับคนสู่องค์กรและนิสิต นักศึกษาของตนต่อไป ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร