ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบอธิการบดี เพื่อรับทราบนโยบาย

           เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดโอกาสให้คณะผู้นำนิสิต ในปีการศึกษา 2557 และปีการการศึกษา 2558 ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การนิสิต ประธานสภานิสิต ประธานสโมสรนิสิต และประธานชมรมส่วนกลาง เข้าพบเพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางในการทำงาน
           ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ฝากนโยบายเรื่อง Green University และที่จอดรถ ภายในมหาวิทยาลัย เพราะปัจจุบัน ด้วยจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อการจราจร และสิ่งแวดล้อม เพราะหากยังไม่ช่วยกันแก้ปัญหาในปัจจุบัน จะส่งกระทบระยะยาวในอนาคต
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]