แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณและเพิ่มมูลค่าขยะภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

           เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารกิจการนิสิต และผู้นำนิสิต นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ เข้าพบ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เจ้าของกิจการวงษ์พาณิชย์ เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณและเพิ่มมูลค่าขยะภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งขอศึกษาดูงานการจัดการขยะ ส่วนรูปแบบกิจกรรมจะออกมาในรูปแบบใด คงต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยนเรศวรก้าวเข้าสู่ Going world class