โครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557

           กองกิจการนิสิต จัดโครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งองค์กรกิจกรรมได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 18 – 19 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรกิจกรรมให้เป็นรูปธรรม และยกระดับคุณภาพขององค์กรกิจกรรมให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับองค์กรกิจกรรมที่มีผลงานดีเด่นด้วยการยกระดับให้เป็นองค์กรคุณภาพแห่งปี ซึ่งมีองค์กรกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 39 องค์กรกิจกรรม และคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ประธาน) , รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) , กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (อาจารย์ทันตแพทย์หญิงพรสุดา หน่อไชย) , ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง (ผศ.วิมาลา ชโยดม) , ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต , หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนานิสิต