กองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชันวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธํ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจฯ งานสวัสดิการและบริการนิสิต ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่าายพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากร จากงานสวัสดิการนักศึกษา เดินทางมาจำนวน 12 ท่าน เพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน ทุนการศึกษา และกยศ. โดยเฉพาะในเรื่องของจิตอาสา ที่ทางกองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการจิตอาสาพระนเรศวรขึ้น เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตกองทุน กยศ. นอกจากนั้นยังได้ชั่วโมงกิจกรรมด้วย ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]