เปิดโครงการ “ติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์”

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน เปิดโครงการ “ติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อ ศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ ปัจจัย ที่ทำให้นิสิตมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ และเพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลือนิสิตให้มีผลการเรียนดีขึ้น โดยได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 ติดตามนิสิตกลุ่มที่เป็นผู้กู้ กยศ./กรอ จำนวน 459 คน และช่วงที่ 2 ติดตามนิสิตกลุ่มที่เป็นผู้เรียนเกินหลักสูตร จำนวน 173 คน โดยกิจกรรมช่วงที่ 1 นั้น ได้จัดแสดงความคิดเห็นของนิสิตรายบุคคล เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญที่ทำให้นิสิตมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์พบว่า นิสิตมีความขี้เกียจ ไม่ทบทวนบทเรียน ไม่มีวินัยในการเรียน มากที่สุด ร้อยละ 23.6 รองลงมาคือ เรื่องการแบ่งเวลา ร้อยละ 21.7 และ ติดแฟน ติดเพื่อน ติดสังคมออนไลน์ (Social media) ร้อยละ 15.3 ตามลำดับ
1  2  3  4  5  6 ]
1  2  3  4  5  6 ]