น้องได นางสาวณัฐธิดา สุปิรัยธร ขอบคุณอธิการบดี เนื่องในโอกาสจบการศึกษา

           เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นางสาวณัฐธิดา สุปิรัยธร น้องได ได้เข้าพบ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี พร้อมกับ ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต โดยน้องได ได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้มีส่วนผลักดันให้เรียน จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จากครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 มารดามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ ทำให้ต้องหยุดเรียนเพื่อกลับไปดูแลมารดา อีกทั้งฐานะยากจน ซึ่ง อธิการบดีทราบเรื่อง ก็ได้ช่วยให้กลับมาเรียนต่อ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และให้มารดาได้รับความดูแลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน