ประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ ประจำปี 2558

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กองกิจการนิสิต จัดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558 ณ ลานกิจกรรม อาคารอนเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในงานมีการสงฆ์น้ำพระ เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและรับพรจากผู้อาวุโส โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ฉลอง ชาตรูปะชีวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศึกษาศาตร์ นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตและนางจีระพรรณ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการกองศิษย์เก่าสัมพันธ์ จากนั้น ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวอวยพรให้บุคลากรกองกิจการนิสิต, กองพัฒนากลยุทธการตลาด จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน