โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนิสิต

           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 กองกิจการนิสิต จัดอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนิสิต ตั้งแต่วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 เป็นเวลา 2 วัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี จากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตร องค์กรคุณภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 และได้รับเกียรติจาก ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรยายในห้วข้อ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ณ ห้องประชุม เอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร