ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวความคิดกระตุ้นการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตัวแทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นำโดย นางสาวมุจฑิติมา วิชัยรัฐ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมบุคลากรของทางกองทุนฯ ได้เข้าพบผู้บริหาร ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พรื้อมด้วย ทีมผู้บริหาร อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านกองทุน กยศ. ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนแนวความคิด การกระตุ้นการชำระหนี้ของกองทุนฯ โดยที่ทางกองทุนได้สนับสนุนแนวทางของมหาวิทยาลัยที่ได้ทำมาตรการให้บุคลากร มหาวิทยาลัยผ่อนชำระหนี้ และกระตุ้นนิสิต จากโครงการจิตสำนึกต่างๆ ให้มีความกตัญญู ซื้อสัตย์ จากนั้นได้มีการแลกของที่ระลึกมอบให้กัน ณ ห้องรับรอง 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร