มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2558

           เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมและมอบนโยบายในการจัดกิจกรรมให้กับผู้นำนิสิต ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ และประธานชมรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ ประจำปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้ ยังได้รับฟังการอบรมหัวข้อ จิตอาสา...พัฒนาผู้นำ และ ภาวะผู้นำกับการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การสัมมนากลุ่มย่อย การะดมความคิดประเด็นผู้นำนิสิตกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
           ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว จัดโดยกองกิจการนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวนโยบายการจัดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 และเพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมนิสิตร่วมกัน รวมถึง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำนิสิตสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างนิสิตที่ดียิ่งขึ้น
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]