มหาวิทยาลัยนเรศวร สำรวจพื้นที่จัดโครงการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

           สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องการฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริมความอยู่ดีกินดีแก่ราษฎร การพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้น เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชดำริ และหลักการทรงงานของพระองค์สู่นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้เตรียมจัดโครงการ ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ โดยกำหนดจัดโครงการดังกล่าว จำนวน 2 ช่วง คือ วันที่ 14 – 21 มิถุนายน 2558 ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 11 – 18 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร อนึ่ง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งบุคลากรกองกิจการนิสิต ไปสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมจัดโครงการแล้ว ทั้งนี้ นิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1210