โครงการฝึกทักษะการป้องกัน ระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น

           เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 กองกิจการนิสิต จัดโครงการฝึกทักษะการป้องกัน ระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น และการอพยหนีไฟ กองกิจการนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม รศ.นุขนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ ในหลักการของอัคคีภัย พร้อมทั้งยังได้รับความรู้ในการใช้เครื่องมือดับเพลิง และการหนีไฟ จากวิทยากรสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครพิษณุโลก บรรยายและความรู้พร้อมสาธิตการดับเพลิง การเตรียมแผนหนีไฟ โดยจำลงอเหตุการณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร